Photos

Photos 1 to 7 by Kaupo Kikkas

Photos 8 to 11 by Brescia-Amisano, Teatro alla Scala